Sivuston käyttöehdot


Kesakatu S.L.:n (jäljempänä ”Kesäkatu”) tuottaman ja ylläpitämän, pääasiallisesti osoitteessa Kesakatu.es -verkkopalvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”). Palvelun käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”) vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin (jäljempänä ”Käyttöehdot”) ja sitoutuu noudattamaan niitä kaikessa Palvelun käytössä. Palvelun ylläpitäjänä toimii Kesäkatu.

1. Kesäkadun tehtävät ja vastuu Palvelusta

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Kesäkadulla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, laitteistoasennuksen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi. Kesäkatu ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä se takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi.

Kesäkadulla ja Sisällöntuottajilla on lisäksi oikeus parantaa ja kaikin tavoin muuttaa Palvelun sisältöä, rakennetta ja ulkoasua, sen tuote- ja tietokantavalikoimaa, ohjelmistoja, laitteistoja, käsikirjojen ja muun dokumentoinnin sisältöä, palveluaikoja sekä muita Palvelun osia. Kesäkatu pyrkii, silloin kun se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta oleellisista muutoksista sekä katkoksista Käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu.

Kesäkatu ei vastaa Palvelun sisällöstä (mukaan lukien linkit kolmansien tahojen verkkosivuille) tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta sen itse tuottamaa tietosisältöä.

Palvelun avulla tapahtuu Käyttäjien ja Palveluntarjoajan välistä viestintää suoraan yksityisviestien kautta. Kesäkatu ei vastaa käyttäjien välisen viestinnän tai muun toiminnan toisille käyttäjille tai kolmannelle taholle mahdollisesti aiheuttamista haitoista tai vahingoista.

Tallennamme kaikki Kesäkatuun lähettämämme viestit asiakaspalvelun kehittämistä ja nopeuttamista varten.

2. Käyttäjän vastuut ja velvoitteet

Käyttäjä saa henkilökohtaisen oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen ja muiden Palvelua tai sen yksittäisiä osia koskevien ehtojen mukaisesti.

Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä itselleen aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista.

3. Palvelun omistus- ja tekijänoikeudet

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuksin Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet (ml. tekijänoikeudet) ovat Kesäkadulla tai muilla Palveluun tietoa tuottavilla tahoilla. Kesäkatu pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön, ellei Palvelussa ole toisin mainittu. Ohjelmien oikeudet ovat lisenssinhaltijoilla.

Käyttäjä on tietoinen siitä, että Palvelun ja sen osien omistusoikeudet sekä tekijän-, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeudet ovat Kesäkadulla ja Sisällöntuottajilla ja ettei Käyttäjälle siirry mitään muita oikeuksia kuin näissä ehdoissa mainitut käyttöoikeudet.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palvelua julkisesti taikka taltioida, edelleen lähettää tai muutoin käyttää Palvelua Kesäkadun tai Sisällöntuottajan oikeuksia loukaten.

4. Oikeudet Käyttäjän toimittamaan sisältöön

Käyttäjän Palveluun toimittaman aineiston tekijänoikeus säilyy Käyttäjällä edellyttäen, että Käyttäjälle voi voimassaolevan lainsäädännön perusteella syntyä tekijänoikeus kyseiseen aineistoon.

Kesäkadulla on kuitenkin rajoittamaton oikeus käyttää (ml. linkittää) ja julkaista uudelleen korvauksetta muunneltuna tai alkuperäisessä muodossaan Käyttäjän Palvelussa tai sen kautta julkistamaa aineistoa Palvelussa ja sen markkinoinnissa sekä Kesäkadun liike-, tiedonvälitys-, pr- tai muussa toiminnassa julkaisukanavasta riippumatta, sekä luovuttaa aineisto sekä em. oikeudet edelleen. Käyttäjän toimittamiin kuviin voidaan lisätä Kesäkatu-vesileima.

Kesäkadulla on oikeus valmistaa Käyttäjän toimittamasta aineistosta kopioita arkistointia varten sekä tarjota muille Käyttäjille arkistopalveluna Käyttäjän toimittamia kuvia ja muuta aineistoa elektronisessa muodossa olevasta arkistosta. Arkistoitu materiaali on tarkoitettu vain Palvelussa käytettäväksi, eikä arkistopalvelua käyttäville Käyttäjille siirry muita oikeuksia aineiston käyttöön.

5. Linkitys Palveluun

Käyttäjällä on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Palvelun pääsivulle www.kesakatu.es Muu yksittäisen sivun linkitys kaupallisessa tai taloudellisessa tarkoituksessa taikka tietokannan tuottamiseksi on kielletty ilman Kesäkadun etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta.

Palvelun sisällön tai sen osan muu saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Kesäkadun etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty.

6. Vastuunrajoitus

Palvelu ja sen sisältö esitetään sellaisena kuin se on ja Käyttäjä käyttää Kesäkadun ja Sisällöntuottajien tuottamia ja/tai välittämiä palveluja omalla vastuullaan. Kesäkatu ja Sisällöntuottajat eivät vastaa Palvelun käyttöön liittyvistä tietoturvallisuusriskeistä tai Palvelun sisällön oikeellisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Ellei pakottavasta lain säännöksestä muuta johdu, Kesäkatu ja Sisällöntuottajat eivät vastaa sellaisesta välittömästä tai välillisestä, aineellisesta tai aineettomasta vahingosta, joka Käyttäjälle tai kolmannelle mahdollisesti syntyy keskeytyksistä, viivästyksistä, virheistä tai puutteista Palvelussa tai sen sisällössä.

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Kesäkadulle ja Sisällöntuottajille sekä kolmansille osapuolille aiheutuneen vahingon, joka on seurausta Käyttäjän lain, viranomaisten määräysten ja ohjeiden tai näiden Käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta. Sopijapuolet eivät vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta sopijapuolten toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

7. Muut ehdot

Palvelu sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja, eikä Kesäkatu vastaa sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöstä.